FoldDB_logo

Sulfono-γ-AApeptides as a New Class of Nonnatural Helical Foldamer

Wu Haifan., Qiao Qiao., Hu Yaogang., Teng Peng., Gao Wenyang., Zuo Xiaobing., Wojtas Lukasz., Larsen Randy W., Ma Shengqian., Cai, Jianfeng

Chemistry – A European Journal

2015

fdart0042

Back